Tìm kiếm
LIÊN KẾT


Tác giả :

Trích yếu:

Quy định về việc báo nghỉ và báo bù qua mạng

Số:

65/QyĐ-ĐT 2015

Ngày ban hành:

Ngày 21 tháng 04 năm 2015

Loại văn bản:

Quy định

Người ký duyệt:

Lê Hiếu Giang

Cơ quan ban hành:

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

Link download:

Tải vể

 

Trích yếu:

Quy định về quy đổi tiết dạy

Số:

Ngày ban hành:

Ngày  tháng    năm 2014

Loại văn bản:

Quy định

Người ký duyệt:

Cơ quan ban hành:

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

Link download:

Tải vể

 

 

Trích yếu:

Phụ lục về quy đổi khối lượng làm việc của Trợ lý giảng dạy

Loại văn bản:

Phụ lục

Cơ quan ban hành:

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

Link download:

Tải về

 

Trích yếu:

Quyết định ban hành quy định về trợ lý giảng dạy.

Số:

694/QĐ-ĐHSPKT

Ngày ban hành:

Ngày 03 tháng 2 năm 2015

Loại văn bản:

Quyết định 

Người ký duyệt:

Đỗ Văn Dũng

Cơ quan ban hành:

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

Link download:

Tải về

 

Trích yếu:

Quy định về xây dựng các chương trình đào tạo chuyên ngành và phân bổ sinh viên theo các chuyên ngành đào tạo

Số:

154 /QĐ-ĐHSPKT- ĐT

Ngày ban hành:

ngày 19 tháng 06 năm 2013

Loại văn bản:

Quy định

Người ký duyệt:

Đỗ Văn Dũng

Cơ quan ban hành:

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

Link download:

Tải về

 

Trích yếu:

Quy định về chuẩn bị và thực hiện giảng dạy các học phần trong các CTĐT 150 tín chỉ theo CDIO

Số:

23/QĐ-ĐHSPKT- ĐT

Ngày ban hành:

Ngày 18 tháng 01 năm 2013

Loại văn bản:

Quy định

Người ký duyệt:

Đỗ Văn Dũng

Cơ quan ban hành:

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

Link download:

Tải về

 

Trích yếu:

Thiết kế và phát triển chương trình đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra

Loại văn bản:

Tài liệu

Link download:

Tải về

 

Trích yếu:

Mười hai tiêu chuẩn và cách đánh giá theo CDIO

Loại văn bản:

Tài liệu

Link download:

Tải về

 

Trích yếu:

Cải cách và xây dựng chương trình đào tạo kỹ thuật theo phương pháp tiếp cận CDIO

Loại văn bản:

Tài liệu

Link download:

Tải về

 

Trích yếu:

Các chuẩn mực chất lượng trong giáo dục và đào tạo

Loại văn bản:

Tài liệu

Link download:

Tải về