Tác giả :
I.  MỤC ĐÍCH:

Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ giảng dạy và nhân viên có số lượng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng được mục tiêu, chức năng và nhiệm vụ của nhà trường.

II. QUY TRÌNH:

A. Lưu trình:

B. Quy trình chi tiết:

Bước

Tiến trình thực hiện

Trách nhiệm

1

Lập và duyệt kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nguồn nhn lực:

Căn cứ số liệu thống kê về trình độ, năng lực CBVC ngày 30/6 hàng năm (Biểu mẫu 1)

Căn cứ vào kế hoạch chiến lược trung hạn của Trường.

Căn cứ vào kế hoạch năm học mới của Trường.

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của các đơn vị.

- Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho CBVC của đơn vị vào tháng 7 hàng năm (Biểu mẫu 1)

- Lập và trình Hiệu trưởng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực Trường vào tháng 8 hàng năm (Biểu mẫu 2)

- Xem xét và phê duyệt kế hoạch

 

 

 

 

 

 

Trưởng đơn vị

 

Trưởng phòng
TC-CB

 

Hiệu trưởng

Đào tạo đột xuất:

-  Căn cứ yêu cầu của cơ quan cấp trên

-  Căn cứ thông báo chiêu sinh của các đơn vị liên quan.

- Đề xuất Hiệu trưởng cử CBVC thích hợp tham gia khóa đào tạo.

Trưởng phòng
TC-CB

2

Tổ chức thực hiện đào tạo:

  1. Đào tạo bên ngoài:

- Làm thủ tục cử người đi học ở các trường, cơ quan, đơn vị bên ngoài.

  1. Đào tạo tại trường:

-  Mời giảng viên bên ngoài hoặc phân công cán bộ, giảng viên có năng lực của trường thực hiện đào tạo.

-  Sắp xếp thời khóa biểu của khóa đào tạo.

-  Lập dự trù kinh phí thực hiện, trình BGH phê duyệt.

-     Đề xuất Hiệu trưởng cử CBVC thích hợp tham gia khóa đào tạo.

-  Phối hợp Phòng KH-TC để quyết toán chi phí đào tạo.

  1. Bồi dưỡng, kèm cặp:

-  Phân công CBVC có năng lực, có kinh nghiệm bồi dưỡng trực tiếp viên chức mới tuyển dụng hoặc mới được tiếp nhận về trường (Theo quy trình tuyển dụng lao động hợp đồng).

-  Tổ chức các buổi báo cáo chuyên đề về chuyên môn, nghiệp vụ:

+  Cấp trường

+  Cấp đơn vị

 

 

Trưởng phòng TC-CB

 

 

 

Trưởng phòng

TC-CB

 

 

 

 

 

Trưởng đơn vị, Trưởng phòng
TCCB

 

 

 

Trưởng phòng

Trưởng đơn vị

3

Đánh giá và lưu hồ sơ đào tạo:

- Trong vòng 2 tuần sau khi kết thúc khóa học, học viên gởi bằng cấp, chứng chỉ, giấy chứng nhận, kết quả học tập (bản sao có công chứng) và báo cáo thu hoạch (Biểu mẫu 3) cho Trưởng đơn vị và Trưởng phòng TC-CB.

-  Phòng TC-CB trình BGH Báo cáo thu hoạch và đề xuất việc tổ chức buổi báo cáo thu hoạch sau khóa học (nếu cần) cho các đối tượng có liên quan.

- P. TC-CB cập nhật cơ sở dữ liệu CBVC, làm các thủ tục khen thưởng, chi hỗ trợ (nếu có) và lưu vào hồ sơ.

- Đánh giá hiệu quả của việc đào tạo:

  • CBVC đang trong thời gian thử việc: theo quy trình tuyển dụng lao động hợp đồng.
    • CBVC khác: Đánh giá hiệu quả đào tạo vào cuối học kỳ sau khi được đào tạo (Biểu mẫu 3).

Học viên

Trưởng đơn vị

 

 

Trưởng phòng TC-CB

 

 

 

 

 

Trưởng đơn vị

Trưởng phòng TC-CB

Trưởng đơn vị

III. Biểu mẫu:

Biểu mẫu 1: Bảng thống kê về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của CBVC.
Biểu mẫu 2: Kế hoạch đào tạo năm.
Biểu mẫu 3: Báo cáo thu hoạch.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Copyright © 2020, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 1, Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

Email: ptchc@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 65,939

Tổng truy cập:612,394