Tác giả :

* Công tác tổ chức và cán bộ:
 

1.Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trường và các đơn vị trực thuộc trường theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước. Hướng dẫn và chỉ đạo thực hiện sau khi có quyết định.
2.Đề xuất xây dựng định mức chỉ tiêu biên chế và cơ cấu ngạch công chức, viên chức ở các đơn vị. 
3.Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ CBVC; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch đó.
4.Tổ chức thi tuyển dụng, thi nâng ngạch đối với các ngạch công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của trường theo các quy định hiện hành và theo yêu cầu công tác của trường. Xây dựng tiêu chuẩn nghiệp vụ cụ thể cho các chức danh của Trường.
5.Trình Hiệu trưởng quyết định việc bố trí, sắp xếp điều động, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, khen thưởng CBVC. 
6.Quản lý và thực hiện các chế độ, chính sách của CBVC như: lương, phụ cấp lương, phụ cấp trách nhiệm lãnh đạo; phụ cấp giờ giảng, phụ cấp ưu đãi, bảo hiểm xã hội, hưu trí, thôi việc, mất sức, v.v. ..
7.Thực hiện việc ký Hợp đồng lao động đối với CBVC.
8.Thực hiện việc ký Hợp đồng thỉnh giảng. 
9.Quản lý lao động: Theo dõi việc thực hiện chấm công lao động CBVC; xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, quy định; đảm bảo kỷ cương, kỷ luật lao động, nền nếp tác phong trong môi trường sư phạm.
10.Quản lý, bổ sung dữ liệu và lưu trữ hồ sơ, lý lịch của CBVC. Theo dõi, thống kê, báo cáo về số lượng, chất lượng CBVC theo quy định.
11.Xét và cấp các loại giấy tờ trong phạm vi CBVC: giấy chứng nhận CBVC, giấy nghỉ phép, xác nhận lý lịch, xác nhận chữ ký. …
12.Nắm số lượng quân dự bị và danh sách CBVC trong tuổi nghĩa vụ quân sự.
13.Lo liệu tang lễ, hiếu hỉ cho CBVC của Trường; quan hệ với địa phương giải quyết công tác liên quan về bầu cử.

* Công tác bảo vệ chính trị nội bộ
1.Phối hợp thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định hiện hành. 
2.Hướng dẫn kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ của các đơn vị, tổ chức trực thuộc trường.

* Công tác thi đua khen thưởng:
1.Thường trực Hội đồng thi đua, đề xuất các tiêu chuẩn, quy trình xét duyệt thi đua.
2.Phối hợp với các đoàn thể đơn vị tổ chức thực hiện các phong trào thi đua.
3.Tổng hợp báo cáo Hội đồng Hội đồng thi đua Trường và Hiệu trưởng về các trường hợp cá nhân, tập thể đạt thành tích.
4.Đề xuất hình thức khen thưởng của cá nhân và tập thể trong trường.

* Công tác pháp chế trường học:
1.Văn bản pháp luật, Phối hợp với các phòng chức năng và tổ chức đoàn thể có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật đến cán bộ viên chức và học sinh, sinh viên; 
2.Tổng hợp, tham gia đóng góp ý kiến với các đơn vị trong trường để xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định của nhà trường và Nhà nước.
3.Tham mưu về tính pháp lý của văn bản; thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm nội bộ trước khi ban hành; hệ thống hóa các văn bản quy phạm.

* Công tác bảo vệ trị an
1.Tuần tra, canh gác, kiểm tra người, tài sản và phương tiện ra vào trường.
2.Xây dựng các nội quy, quy định về công tác bảo vệ trị an, bảo vệ tài sản, phòng cháy chữa cháy; các quy định nền nếp về lối sống, tác phong trong môi trường sư phạm. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, cá nhân trong trường chấp hành.
3.Thường trực Ban Phòng cháy chữa cháy, phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai.
4.Phối hợp với cơ quan công an và địa phương thực hiện bảo vệ tài sản và an ninh của nhà trường.
5.Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm dịch vụ Sinh viên và các đơn vị trong việc quản lý các hoạt động dịch vụ của Trường.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Copyright © 2020, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 1, Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

Email: ptchc@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 53,996

Tổng truy cập:857,764