• Kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trẻ sau tuyển dụng ở một số nước trên Thế giới và gợi ý vận dụng cho Việt Nam

  Trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay thì nguồn lực con người giữ vai trò quyết định, trong đó, có đội ngũ công chức, viên chức. Với vai trò người thực thi công vụ, cung ứng các dịch vụ công, đội ngũ công chức, viên chức là lực lượng quan trọng trong việc tham mưu hoạch định chính sách và cũng là đối tượng trực tiếp triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Do đó, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức thì công tác đào tạo, bồi dưỡng là một vấn đề quan trọng được ưu tiên ở hầu hết các quốc gia.

 • Mô tả công việc theo vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

  Cùng với sự thay đổi về cơ chế quản lý, hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Luật Viên chức(*) là cơ sở pháp lý trong quản lý, sử dụng, xây dựng đội ngũ viên chức mà các đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ta phải quán triệt và tổ chức thực hiện nhằm xây dựng đội ngũ viên chức sát hợp, hiệu quả, khoa học. Trong đó, trước hết phải triển khai hướng dẫn về mô tả công việc theo vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp và khung năng lực.

 • Tác động của chuyển đổi mô hình quản lý đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng hiện nay

  Trong đời sống xã hội hay đời sống tổ chức, có rất nhiều loại mô hình khác nhau, cả chính thống và không chính thống.Từng mô hình đại diện cho một tập hợp các giả thiết, giả định hoặc cách tư duy chung hay cách xem xét hiện tượng nào đó. Mặc dù các mô hình có thể giúp chúng ta nhận biết một vài khía cạnh của một hiện tượng, chúng lại có thể làm nhạt nhoà lý trí của chúng ta về những khía cạnh khác. Mỗi mô hình quản lý gắn chặt với bản sắc và cảm xúc từng người, khiến cho họ thấy khó học hỏi và đánh giá cao các mô hình khác.

 • Một số vấn đề về trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức ở nước ta hiện nay

  Công vụ là một loại hoạt động nhân danh quyền lực nhà nước, nói đến công vụ là nói đến trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ nhằm mục tiêu phục vụ người dân và xã hội. Trách nhiệm công vụ là việc cán bộ, công chức tự ý thức về quyền và nhiệm vụ được phân công cũng như bổn phận phải thực hiện các quyền và nhiệm vụ đó. Một nền công vụ hiệu lực, hiệu quả đều dựa trên cơ sở đề cao tính trách nhiệm với tinh thần tận tụy, mẫn cán và làm tròn bổn phận của cán bộ, công chức.

 • Vai trò của thi đua, khen thưởng trong việc xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

  Công tác thi đua, khen thưởng là một nội dung quan trọng của công tác Đảng, công tác Chính trị (CTĐ, CTCT) được duy trì ở tất cả các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Thông qua thi đua, khen thưởng mà phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của con người và những thành tựu, kinh nghiệm điển hình, khắc phục những khó khăn, hạn chế, húc đẩy phong trào phát triển đi lên.

 • Yêu cầu và giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ hội nhập quốc tế

  Hội nghị Trung ương 3 khóa VIII đã ban hành Nghị quyết số 03, ngày 18/6/1997 về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong đó nhấn mạnh: “cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ”.

 • V.I. Lê-nin về nghệ thuật lãnh đạo, quản lý cán bộ

  Trong lý luận và thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội, vấn đề cán bộ luôn chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng trong đường lối của đảng cộng sản cầm quyền. V.I. Lê-nin nhấn mạnh: đường lối, chính sách của Đảng được thực hiện thông qua con người, khi chính sách và nhiệm vụ cụ thể được vạch ra một cách đúng đắn, thì kết quả của công việc hoàn toàn do công tác tổ chức và đội ngũ cán bộ quyết định.

 • Đổi mới công tác tuyển dụng và đánh giá đội ngũ công chức

  Đội ngũ cán bộ, công chức có vai trò quyết định sự thành công trong tổ chức, hoạt động của các cơ quan hành chính, là người trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng và thực thi luật pháp, quản lý mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội; tham mưu, hoạch định, tổ chức thực hiện và thanh tra, kiểm tra việc thực thi các đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

 • Đổi mới hoạt động tuyển dụng nhân sự trong cơ quan hành chính nhà nước

  Với bất cứ tổ chức nào, hoạt động tuyển dụng nhân lực cũng đóng một vai trò quan trọng.

Copyright © 2020, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 1, Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

Email: ptchc@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 53,995

Tổng truy cập:857,763